Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 7. třída -Počátky polského státu

27. ledna 2006 v 18:06 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Počátky polského státu

Arabské výboje a křížové výpravy. Vznik polského státu a Kyjevské Rusi.

1095 - výzva papeže Urbana II. k válečné výpravě proti nevěřícím (křížové výpravy)
1096 - křížová výprava chudiny, která předcházela první křížové výpravě feudálů
1096 - 1099 - první křížová výprava feudálů - dobyt Jeruzalém
1147 - 1149 - druhá křížová výprava - zcela neúspěšná
1189 - 1192 - třetí křížová výprava
1202 - 1204 - čtvrtá křížová výprava vypravená Benátčany - dobyt Cařihrad
1217 - 1218 - pátá křížová výprava do Egypta
1228 - 1229 - šestá křížová výprava - svolal ji Fridrich II.
1248 - 1254 - sedmá křížová výprava vedená francouzským králem Ludvíkem IX.
1291 - dobytí křižácké pevnosti Akkronu - zánik panství křesťanů v Palestině
1212 - dětská křížová výprava
1198 - založení řádu německých rytířů v Palestině
960;963 - 992 - Měšek I. prvním knížetem polským
992 - 1025 - Boleslav I. Chrabrý vládl v Polsku
1025 - Boleslav I. Chrabrý se dal korunovat na polského krále
1000 - založeno arcibiskupství v Hnězdně za Boleslava I. Chrabrého
972 - 1015 - Vladimír knížetem Kyjevské Rusi

Počátky polského státu

Na území dnešního Polska vznikla během 10. století dvě silná knížectví - knížectví Vislanů soustředěné kolem města Krakova a knížectví Polanů okolo města Hvězdna. První známý polský kníže byl Měšek I. z rodu Piastovců, který vládl v letech 962 - 992.
Po Měškovi I. vládl v Polsku až do roku 1025 jeho syn Boleslav Chrabrý. Kníže Boleslav Chrabrý využil svého silného postavení a nechal se bez vědomí papeže i římského císaře korunovat polským králem. Knížectví Polanů s panovnickým rodem Piastovců se stalo základem polského státu. Měšek I. se nechal pokřtít v Čechách a potvrdil spojenectví s Čechami sňatkem s dcerou knížete Boleslava I. jménem Doubravka.
Po smrti Doubravky se česko-polské vztahy zhoršily a výsledkem bylo, že Měšek I. zabral Čechám území Slezska. S podporou císaře Oty III. založil kníže Boleslav Chrabrý v polském Hnězdně arcibiskupství, ve kterém byl pohřben svatý Vojtěch.
Před polovinou 12. století se polský stát rozpadl na několik knížectví. Po smrti krále Boleslava Chrabrého se Polsko dostalo do vážné krize, které využil český kníže Břetislav k tažení do města Hvězdna.
Kolem roku 1000 obsadil Boleslav Chrabrý Prahu a pomohl na knížecí stolec Vladivojovi, po jehož smrti se chtěl stát vladařem v Čechách.

Sjednocení polských kmenů pod vládou Piastovců

Nejvýznamnějším knížectvím na území dnešního Polska bylo knížectví Polanů. První historicky doložený polský kníže byl Měšek. Polský panovník Boleslav I. Chrabrý načas ovládl Čechy. Na území dnešního Polska v povodí řek Odry, Varty a Visly vytvořili slovanské kmeny větší počet knížectví.
Centry knížectví Polanů byla města Hnězdno a Poznaň. Kníže Měšek pocházel z rodu Piastovců. Boleslav I. zvaný Chrabrý usiloval o vytvoření jednotného západoslovanského státu pod vládou polského knížete.

Polsko vstupuje do dějin

Stát Polanů - Polsko s hlavním městem Hnězdnem vzniklo nástupem panovnické dynastie Piastovců. Boleslav Chrabrý nechal roku 1000 v Hnězdně založit arcibiskupství; později se nechal korunovat polským králem.
Sídla západních Slovanů se nacházela také na sever od hranic českého státu na území dnešního Polska a obývali je Pobaltští a Polabští Slované a Poláci.
Slované na území dnešního Polska se sjednotili ve dvě významná knížectví - stát Vislanů okolo Krakova a stát Polanů s centrem v Hnězdně. Vislanské knížectví se v 9. století dostalo pod nadvládu Velké Moravy.
První kníže z rodu Piastovců, Měšek I., se oženil s dcerou Boleslava I. Doubravou, pod jejímž vlivem přijal křesťanství. Boleslav Chrabrý připojil k Polsku Krakov a na krátko ovládl Prahu, později se sám chtěl ujmout vlády v Čechách. Ve 12. století se polský stát na čas rozpadl na řadu menších samostatných knížectví.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama