Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 6. třída - Starověké Řecko VI. - Řecko - perské války

18. února 2006 v 12:40 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Řecko-perské války

Írán se nachází mezi řekami Tigris, Indus, Kaspickým mořem a pohořím Pamírem. V 6. století př.n.l. ovládl perský princ Kýros celé území dnešního Íránu, tehdy se začalo nazývat Persií.
Perský král Dareios I. a jeho syn Xerxes vedli války s Řeky. Roku 490 př.n.l. vyplul perský král Dareios do Řecka, došlo k bitvě u města Maraton.
Řekové v bitvě s Peršany u Thermopyl prohráli. Řekové v bitvě s Peršany u ostrova Salamina zvítězili. Roku 449 př.n.l. uzavřeli Peršané a Řekové mír. Roku 334 př.n.l. dobyl perskou říši král Alexandr Makedonský zvaný Veliký. Na území Íránu žilo více národů - Médové, Parthové a Peršané.
Roku 539 př.n.l. dobyl král Kýros Babylon. Kambýses, Kýrův syn, dobyl roku 525 př.n.l. území Egypta. Roku 499 př.n.l. povstala maloasijská řecká města v čele s městem Milét proti nadvládě rozpínající se Perské říše.
V bitvě u Marathonu zvítězili Atéňané nad Peršany pod vedením vojevůdce Miltiada. Roku 480 př.n.l. se střetli Peršané v čele s králem Xerxem a Řekové v čele se spartskými bojovníky v bitvě u Thermopyl a u ostrova Salamina. Roku 479 př.n.l. rozdrtili Řekové perskou armádu v bitvě u Platají a u mysu Mykalé.

Peloponéská válka

Po řecko-perských válkách převládaly obavy z dalšího vpádu Peršanů;Persie, proto se řecké městské státy sjednotily v námořním válečném spolku pod vedením státu Atény, tzv. ¨Aténský námořní spolek.
Perikles byl nejvýznamnějším státníkem v Aténách v 5. století př.n.l. Sparta zaútočila na Atény roku 431 př.n.l., protože byla znepokojena jejich mocenským vzestupem, tak začala peloponéská válka.
Roku 404 př.n.l. byly Atény v Peloponéské válce donuceny ke kapitulaci. Po Peloponéské válce byla aténská demokracie nahrazena oligarchií, vládou 30 tyranů.
Perikles zavedl úředníkům menší plat. Perikles dal v Aténách zbudovat opevnění a obchodní přístav Pireus. Atény se za Perikla staly střediskem vzdělaných filozofů. Atény se za Perikla staly kulturním střediskem východního Středomoří.

Řecko-perské války - základní datace, charakter a události

Persie si v 6. století př. Kr. podmanila většinu významných států na Předním východě, zmocnila se Babylonie, Asýrie, Palestiny a foinických měst. Král Dareios I. (521 - 486 př. Kr.) dokončil průplav mezi tokem Nilu a Rudým mořem. Na konci 6. století př. Kr. dobyli Peršané i několik řeckých měst v Malé Asii.
K první významné bitvě došlo na pevninském Řecku v roce 490 př. Kr. u Marathonu, v této bitvě vyhrálo Řecko, kterému velel hrdinný Miltiades. Druhou významnou bitvou, pro Řeky prohranou, byla bitva u Thermopyl v roce 480 př. Kr. (opět na pevninském Řecku). Třetí významnou bitvu vyhráli Řekové pod vedením Themistokla, a to na moři v roce 480 př. Kr. u Salaminy. V bitvě u Plétají roku 479 př. n. l. byla dovršena porážka Peršanů.
V roce 449 př. Kr. byla podepsaná mírová smlouva mezi Řeky a Peršany, řecká města v Malé Asii byla opět volná. Řečtí těžkooděnci bojovali v semknutých řadách, tzv. falangách.
Důležitým pramenem o průběhu řecko-perských válek je dílo řeckého historika, který se jmenoval Herodotos. Prohře v bitvě u Salaminy přihlížel z křesla sám perský král Xerxes.

Válka mezi bratry, všední den ve starém Řecku - peloponéská válka

V peloponéské válce bojovala Sparta proti Athénám o vedoucí postavení. V roce 405 př. Kr. v námořní bitvě u Kozích říček zvítězilo spartské loďstvo. Po vítězství v řecko-perských válkách Athény založily námořní spolek.
Když stál v čele Athén zastánce demokracie Perikles, mohli se i nemajetní podílet na řízení státu. První mírová smlouva mezi Spartou a Athénami byla uzavřena roku 445 př. n. l. a byla brzy porušena.
Sparta vytvořila Peloponéský spolek. Sparta zavedla vládu bohatých, které se říkalo oligarchie. Vojenský velitel Athén se nazýval stratég a byl volen na patnáct let. Řecké domy byly rozděleny na část mužskou a ženskou. K mytí sloužily v Řecku veřejné lázně.

Perská veleříše, Sparta

Persie vznikla svrhnutím nadvlády Médů v polovině 6. století př. Kr. Zakladatelem perské říše se stal Kýros. Okolo roku 500 př. n. l. proběhlo v Milétu povstání proti králi Dáreiovi.
Perský král Kýros dobyl také Babylonii a propustil Židy ze zajetí. Král Dareios I. neúspěšně bojoval proti polokočovným Skythům,ale ovládl Makedonii.
Po povstání řeckých osad v Malé Asii se pokusil král Dareios ovládnout celé Řecko. Městským státům Řekové říkali polis. Spartu založili bojovní Dórové a vládl zde vojenský řád.
Obyvatelům Sparty, kteří byli zcela bezprávní, se říkalo heilóti. Sparťané měli v moci skoro celý Peloponéský poloostrov. V čele Sparty stáli dva králové, kteří byli kontrolováni pěti úředníky. Na řízení Sparty se podílela rada starších, která měla třicet členů. Syn krále Kýrose se jmenoval Kambýsés a byl prý velmi krutý.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama