Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 6. třída - Starověké Řecko VIII. - Náboženství, umění a sport

18. února 2006 v 12:41 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Starověké Řecko -Náboženství, umění a sport

Náboženství

Vládcem nad všemi řeckými bohy byl Zeus, Řeky zvaný hromovládný, podléhala mu země i nebe.
Řečtí bohové sídlili v paláci na hoře Olymp. Poseidon byl v řecké mytologii bohem moří a svým trojzubcem způsoboval vlnobití a zemětřesení. Héra byla v Řecku manželkou vládce bohů Dia a ochránkyní rodiny. Bohy lásky byli ve starověkém Řecku Afrodita a její syn Eros. Ares a Pallas Athéna, která byla také bohyní moudrosti, byli ve starověkém Řecku bohy válčení. Apollon byl ve starověkém Řecku bohem hudby a umění, jeho šípy zaháněly a přivolávaly nemoc. Hádes vládl v řecké mytologii podsvětní říši zemřelých.
Do Hádovy říše mrtvých hlídal vchod trojhlavý pes Kerberos. Převozník Charon převážel podle představ starověkých Řeků duše zemřelých přes řeku Styx. Bohyně plodnosti se v řecké mytologii jmenovala Demeter. Hefaistos byl v řecké mytologii božským kovářem a měl své dílny v nitru sopky.
Helios byl v řecké mytologii bohem slunce. Dionýsos neboli Bakchos byl ve starověkém Řecku bohem vína. Apollona doprovázelo devět Múz, každá měla na starosti jedno odvětví umění. Řečtí bohové byli nesmrtelní a věčně mladí, ale měli i lidské vlastnosti a slabosti.

Umění

Řekové přejali v 9. století př.n.l. hláskové písmo od Féničanů. Od Řeků převzali hláskové písmo Etruskové, od nich pak Římané.
Z římského písma se vyvinulo naše dnešní písmo, tzv. latinka. Nejznámějšími řeckými eposy jsou Ilias a Odyssea, popisují události z trojské války. Za autora Iliady a Odyssey je považován Homér. Řecké divadlo znalo dva druhy divadelních her: komedii a tragédii.
V Řecku se konaly sportovní slavnosti zasvěcené Diovi, byly to olympijské hry. Olympijské hry se ve starověkém Řecku konaly každé 4 roky. Roku 776 př.n.l. se konaly první olympijské hry. Velmi rozsáhlé básně o hrdinských činech, které byly v Řecku v oblibě, se nazývají eposy.
Řecké komedie, veselohry, si braly náměty z každodenního života nebo z politiky. Řecké tragédie, vážné hry, si braly náměty z mytologie;mýtů. V řeckém divadle nosili herci masky, tak mohli všechny role hrát muži. Odměnou vítězi olympijských her byl olivový věnec a sláva.

Umění a divadlo - vzdělanost, věda a technika, všední den

Nejdůležitějším prvkem řecké chrámové architektury je sloup, podle jehož výzdoby se odlišovaly 3 druhy stavebních slohů - dórský, jónský, korintský.
Později se z řeckého dramatu vyvinuly dva typy: veselohry - komedie a vážné hry - tragédie, které čerpaly náměty ze starých řeckých bájí;legend;pověstí.
Nejznámější řecký sochař a architekt Feidias je autorem sochy boha Dia v Olympii, která patří mezi sedm divů světa. Řekové se považují za tvůrce nové vědní disciplíny - filozofie, která hledala odpovědi na otázky o vzniku světa a lidstva.
Primát mají Řekové v historii, kterému dali podobu samostatného vědního oboru, k zakladatelům tohoto vědního oboru patří Thukydides a Herodotos.
Otcem bohů a jejich vládcem byl Zeus, ve druhém pádě se toto jméno mění na Dia. Řekové vytvořili nový umělecký sbor - divadlo, které se odehrávalo v polokruhovitém hledišti - amfiteátru.
Aischylos, Sofokles a Euripides patřili k nejslavnějším autorům tragédií;vážných her a Aristofanes byl nejvýznamnějším autorem komedií.
Vývoj řecké filozofie je spojen zejména se dvěma jmény: Aristotelem a Platonem. Řecké sochařství se snažilo hledat ideál krásy. Nositelem a šiřitelem vzdělanosti byli v Řecku jednotlivci, ale i školy, výchovný systém byl postaven na propojení duše s tělem, na tzv. alokagathie.

Řecké umění, hry a sport

Básnířka Sapfo uměla nejen básně skládat, ale i přednášet. První olympijské hry se konaly roku 776 př. n. l., kdy také začal řecký letopočet. Nejznámějším řeckým sochařem byl Feidias, který na troskách Akropole postavil chrám, který se jmenuje Parthenon. Mezi nejznámější řecké autory dějepisných spisů patří Herodotos a Thukydides.
Démosthenés byl nejznámější řecký řečník a autor filipik. Nejslavnější sportovní hry se konaly v Olympii. První cizinec, který se směl účastnit olympijských her, byl král Makedonie - Alexandr I.
Řecké olympijské hry se konaly každé čtyři roky a v době jejich konání byl dodržován posvátný mír, který zakazoval války. Slovo kalokagathia znamená harmonický soulad těla i ducha. Vítěz olympijských her dostal olivový věnec.

Divadlo, cesta k moudrosti

Vážné divadelní hry se nazývaly tragédie a často podléhaly cenzuře. Nejznámější autor řeckých komedií byl Aristofanes, který se věnoval politické satiře.
Mezi tři nejslavnější dramatiky patří Aischylos, Sofokles a Euripides, kteří psali vážné tragédie. Divadlo nejspíše vzniklo z oslav boha Dionýsa. Rozhovor dvou herců se nazývá dialog. Výstupu, při němž na jevišti mluví pouze jeden herec, se říká monolog.
Myslitelé, kteří se zabývali vznikem světa a dalšími otázkami, se nazývali filozofové. Slavný Demokritos z Abdéry objevil nedělitelné částečky, které nazval atomy. Filozof jménem Platon založil slavnou školu - Akademii.
Sokrates byl učitelem Platónovým. Herci nosili na obličeji masky a v divadle nesměly hrát ženy. Autor tragédií jménem Aischylos zavedl hru dvou herců. Slavnostní slib, který skládají lékaři po ukončení studia, se nazývá Hippokratova přísaha. Slavný výrok "Vím, že nic nevím" pronesl Sókratés. Diogenes žil v sudu a neměl žádný majetek.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama