Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 8. třída - Francie a Anglie ve 2. polovině 18. století a v počátcích 19. století

12. února 2006 v 14:23 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Francie a Anglie ve druhé polovině 18. století a v počátcích 19. století

1. 11. 1781 - patent o zrušení nevolnictví v českých zemích
1783 - versailleský mír, kterým Anglie uznala nezávislost Spojených států amerických
1794 - konec diktatury jakobínů; jakobínské ve Francii
1774 - 1792 - Ludvík XVI. král francouzský
1771 - francouzské parlamenty zbaveny politické moci Ludvíkem XV.
1759 - 1788 - Karel III. král španělský
1799 - začátek války tzv. druhé koalice (Anglie, Rusko, habsburská monarchie) proti Francii
1805 - bratislavský mír mezi Rakouskem a Francií
1792 - francouzské zákonodárné shromáždění odhlasovalo vypovězení války Rakousku ; habsburské monarchii
1808 - francouzská intervence ve Španělsku
1760 - 1820 - Jiří III. třetí král anglický
1798 - irské povstání proti anglické nadvládě

Velká francouzská revoluce

1789 - shromáždění generálních stavů ve Francii
14. 7. 1789 - dobytí Bastily = začátek Francouzské revoluce
1792 - vyhlášení republiky ve Francii
1793 - poprava krále Ludvíka XVI.
1793 - povstání pařížského lidu proti girondistům - do čela republiky se dostali jakobíni
1793 - začátek revolučního teroru ve Francii
1794 - vláda jakobínů ve Francii svržena
1789 - Deklarace práv člověka a občana, která se stala základem pro vypracování nové ústavy
1791 - francouzské zákonodárné národní shromáždění zahájilo svoji činnost
1792 - povstání pařížského lidu proti monarchistům
1793 - ustavení Výboru pro veřejné blaho, který se stal nejvýznamnějším vládním orgánem v období jakobínské diktatury
1793 - Konvent přijal jakobínskou ústavu
1792 - bitva u Valmy - francouzská armáda zvítězila nad rakousko-pruskými vojáky
1791 byla vydána ústava a Francie se změnila na konstituční monarchii.
1791 - demonstrace na Martově poli v Paříži
17. 7. 1793 - jakobínský dekret o zrušení všech feudálních práv a povinností bez výkupu

Velká francouzská revoluce

Generální stavy se po krátkém jednání prohlásily Národním shromážděním. 14.. července 1789 byla napadena a dobyta Bastila. V srpnu 1789 byla vydána Deklarace práv člověka a občana, čímž byla zrušena všechna privilegia a nastolena rovnost všech lidí bez rozdílu postavení.
Roku 1791 byla vydána ústava a Francie se tak stala konstituční monarchií. Vůdcem jakobínů byl Maximillien Robespierre. Během války byl ustaven nový parlament Konvent, kde získali převahu umírněnější girondisté oproti radikálním jakobínům. Roku 1794 byli sesazeni a popraveni M. Robespierre spolu se svými stoupenci. Ludvík XVI. měl za manželku Marii Antoinettu dceru Marie Terezie. Po zahájení revoluce vznikaly národní gardy po celé Francii.
Po přijetí ústavy bylo založeno Zákonodárné shromáždění s nejsilnější stranou jakobínů. Válka habsburské monarchie a jejích spojenců proti Francii skončila jejich porážkou. Král Ludvík XVI. a jeho manželka Marie Antoinetta byli popraveni;odsouzeni. Po potlačení protijakobínského povstání byl ustanoven Výbor pro veřejné blaho a Výbor veřejné bezpečnosti, čímž začal jakobínský revoluční teror. Ludvík XVI.. byl nucen svolat generální stavy pro provedení daňové reformy. Byl zaveden kult uctívání Nejvyšší bytosti a propagován kult Rozumu.

Napoleonské války

1795 - 1799 - Francii vládlo direktorium
1804 - Napoleon se nechal korunovat císařem
1799 - Napoleonův nástup k moci ve Francii - svrhl direktorium a dal se jmenovat jedním ze 3 konzulů, kteří měli stát v čele republiky
1813 - bitva u Lipska ("bitva národů") - porážka Napoleona
1812 - Napoleonův vpád do Ruska - skončil porážkou
1815 - Napoleon utekl z Elby, kam byl vykázán, a vrátil se do Paříže - tzv. stodenní císařství
1815 - bitva u Waterloo - rozhodující porážka Napoleona
1814 - Vídeňský kongres, který měl rozhodnout o novém uspořádání Evropy po Napoleonově porážce
1796 - odhaleno "spiknutí rovných", v jehož čele stál Gracchus Babeuf
1800 - bitva u Marenga - Napoleon porazil rakouská vojska
1803 - říšský sněm v Řezně schválil Napoleonovu reformu uspořádání říše
1805 - bitva u Trafalgaru - admirál Nelson porazil francouzsko-španělské loďstvo
2. 12. 1805 - bitva u Slavkova - vítězství francouzských vojsk nad rakouskými a ruskými ("bitva 3 císařů
1806 - vyhlášení Rýnského spolku, který sdružoval 16 států jižního a západního Německa pod Napoleonovým patronátem
21. 11. 1806 - Napoleon vyhlásil kontinentální blokádu proti Anglii
1807 - bitva u Jílového - vítězství Francouzů nad Rusy
14. 1. 1814 - kielský mír uzavřený protinapoleonskou koalicí s Napoleonovým spojencem Dánskem
30. 5. 1814 - pařížský mír mezi Francií a koalicí jejích nepřátel
1796 - Napoleon Bonaparte velitelem italské armády Francouzské republiky
1806 - porážka Pruska francouzským vojskem
7. 7. 1807 - tylžský mír mezi Francií, Ruskem a Pruskem

Klasicismus

Klasicismus si za příklad bere starověké Řecko a Řím. Mezi významné stavby tohoto slohu patří například Panteon v Paříži, dostavba Pražského hradu či zámek Kačina nedaleko Kutné Hory.
Johann Wolfgang Goethe, počítaný spíše k preromantikům, vytvořil v době klasicismu mnoho významných děl. Významným literátem doby preromantismu a klasicismu byl i Fridrich Schiller, přítel J. W. Goethea.
V hudbě exceloval zejména Wolfgang Amadeus Mozart, autor děl jako Don Giovanni, Malá noční hudba či nedokončené Rekviem. Hudebním géniem byl Ludwig van Beethoven.
Jiným jménem klasicismu je také empír, toto slovo vzniklo v souvislosti s francouzským císařstvím Napoleona Bonaparte. Nejvíce se klasicistní sloh prosadil v architektuře, vyznačoval se mohutnými schodišti, rozsáhlými portály v podobě antických trifórií, strohým až kasárenským vzhledem budov.
Malířství napodobovalo obrazy z doby renesance, neboť antická malířská díla se mnoho nedochovala. Rokoko bylo později odmítáno pro svou zjemnělost a zdobnost. V klasicismu je kladen větší důraz na rozumové uvažování a pragmatický přístup.

Konec absolutismu ve Francii

V květnu 1789 se konalo generální stavovské shromáždění ve Versailles. V červenci 1789 dobyl pařížský lid Bastilu a tím začala Velká francouzská revoluce. Revoluce je náhlá a většinou násilná změna politického systému;režimu.
26. srpna 1789 byla Národním shromážděním odsouhlasena a vydána tzv. Deklarace práv člověka a občana. Hlavní myšlenky Deklarace práv člověka a občana byly svoboda a rovnost před soudem;zákonem, právo na soukromé vlastnictví a osobní svobodu.
Francie byla v 18.. století nejmocnějším státem v Evropě. V roce 1774 nastoupil na trůn král Ludvík XVI. Za vlády Ludvíka XVI. se prohloubila finanční krize státu. Zástupci třetího stavu se prohlásili za Národní shromáždění. V srpnu 1789 se rozhodlo Národní shromáždění zrušit poddanství;feudalismus a privilegia šlechty. Bastila byla státní vězení v Paříži. Jedním z hlavních autorů Deklarace byl markýz La Fayette, který bojoval proti Anglii;Angličanům za nezávislost amerických osad.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama