Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 8. třída -Svatá říše římská národa německého

12. února 2006 v 13:04 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Svatá říše římská národa německého.

Vzestup Pruska.

Mezi nejvýznamnější státy na německém území v 18. století patřily Bavorsko, Prusko, Sasko, Hannoversko, Bádensko, Württembersko a Falc. Hlavou Svaté říše římské byl římský císař. Titul českého krále měli od roku 1526 Habsburkové. Roku 1701 bylo Prusko povýšeno na království. Fridrich II. byl pruským králem v letech 1740 - 1786. Roku 1740 nastupuje na český a uherský trůn Marie Terezie.
Německé státy byly součástí staletého státního útvaru, který se od novověku nazýval Svatá říše římská národa německého. Panovníka Svaté říše římské volil kurfiřtský sbor. Hlavní město Pruska byl Berlín. Merkantilismus je učení, které vidí zdroj bohatství státu ve směně a obchodě. Fridrich II. zakládal manufaktury, banky, obchodní společnosti a školy, zavedl ve státě náboženskou toleranci a snažil se rozvinout obchod.
Mezi nejsilnější evropské velmoci 18. století patřily Rusko, Prusko, Rakousko; habsburské monarchie, Velká Británie a Francie. Fridrich II. byl zastáncem merkantilismu. Pruský král Fridrich II. zvaný Veliký se narodil 1712 jako syn krále Fridricha Viléma I. Fridrich II. velmi obdivoval francouzského osvícence F. M. Aroueta zvaného Voltaire.

Války o rakouské dědictví

Války o rakouské;habsburské dědictví probíhaly mezi habsburskou monarchií a Pruskem a jejich spojenci v letech 1740 - 1748. Po tzv. první slezské válce získal pruský král Fridrich II. od Marie Terezie většinu území Slezska a celé Kladsko. Sedmiletá válka mezi habsburskou monarchií a Pruskem trvala od roku 1756 - 1763.
V roce 1757 bylo Prusko poraženo v bitvě u Kolína. Roku 1763 potvrdilo Prusko získání Kladska a Slezska a na zámečku Hubertusburg u Lipska byl podepsán mír. Války o rakouské;habsburské dědictví zahájil Fridrich II., který usiloval o dědictví Marie Terezie po císaři Karlu VI. V roce 1742 byl mezi Pruskem a habsburskou monarchií ujednám tzv. vratislavský mír. Druhá slezská válka byla definitivně ukončena roku 1748 mírem v Cáchách. V první slezské válce v roce 1741 bylo Slezsko obsazeno pruským vojskem. V roce 1744 zahájil Fridrich II. vpádem do Čech tzv. druhou slezskou válku, která byla ukončena roku 1745 drážďanským mírem.

Prusko a Rakousko ve druhé polovině 18. století a v počátcích 19. století

1740 - 1786 - Fridrich II.; král pruský
1740 - 1748 - po smrti Karla VI.; války o rakouské;habsburské dědictví (mezi Pruskem a habsburskou monarchií)
1772 - dohody mezi Ruskem, Pruskem a habsburskou monarchií o částečném rozdělení Polska
1795 - třetí dělení Polska - konec samostatnosti Polska
1840 - 1861 - Fridrich Vilém IV. na pruském trůnu
1740 - 1742 - tzv. první slezská válka mezi Pruskem a habsburskou monarchií
1807 - edikt o zrušení nevolnictví v Prusku
1804 - František II. vyhlásil Rakousko za císařství
23. 1. 1793 - druhé dělení Polska
1795 - separátní mír mezi Francií a Pruskem
1813 - Prusko vyhlásilo válku Francii
1814 - zavedení všeobecné branné povinnosti v Prusku
1775 - celní reforma v Rakousku
1782 - zrušení nevolnictví v Sedmihradsku
1763 - zrušení nevolnictví v Pomořanech
1811 - státní bankrot v Rakousku jako důsledek vyčerpání vleklými válkami

Osvícenské reformy

Josef II. byl spoluvladař Marie Terezie. Roku 1781 vydal Josef II. patent o zrušení nevolnictví. Roku 1781 vydal Josef II. toleranční patent. Po smrti Leopolda II. roku 1792 nastoupil na trůn František II.. Josef II. pokračoval v reformách, které začala jeho matka. Byla zavedena němčina jako jediný úřední jazyk a byla podporována byrokracie.
Po smrti Josefa II. nastoupil na trůn Leopold II.. Za vlády Josefa II. a Marie Terezie byla založena státní učiliště - generální semináře. Josef II. zrušil mnoho klášterů a původně církevní budovy využíval ke světským účelům. Leopold II. vládl pouhé dva roky.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama