Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 6. třída - Starověký Řím - Raná Římská republika

13. března 2006 v 18:55 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Státní zřízení (raná Římská republika)

V Římě po vyhnání etruských králů vznikl roku 510 před Kristem nový politický systém zvaný republika. Slovo republika znamená doslovně veřejná záležitost a pochází z latinského výrazu res - věc a publica - veřejná.
V čele Římské republiky stáli dva na 1 rok volení konzulové. Římští konzulové se ze svého jednání museli zodpovídat římskému senátu. Římský senát se skládal z 300 starších mužů a zasahoval do všech odvětví státní správy.
Tribun lidu mohl být přítomen zasedání senátu a měl právo veto;veta (zakazuji). Právo veto znamená, že tribun lidu mohl přerušit zasedání senátu, pokud se mu zdálo, že poškozuje zájmy plebejů.
Roku 449 př.n.l. byly sepsány zákony 12 desek - římské zákony, které platily pro všechny obyvatele;Římany bez rozdílu. Od 3. století př.n.l. získali římští plebejové přístup do všech úřadů a kněžských hodností a i právo usnášet se na lidových shromážděních o zákonech.
Roku 387 př.n.l. se střetli Římané s Galy u etruského města Vejí, Římané prohráli;byli poraženi. Většina italského území se dostala pod nadvládu Říma do konce 4. století př.n.l. Celá Itálie byla sjednocena pod nadvládou Říma před polovinou 3. století př.n.l.
Roku 494 př.n.l. odešli plebejové z Říma na blízký pahorek a vynutili si vznik lidového shromáždění a zavedení úřadu tribun lidu na ochranu svých zájmů.

Řím republikou

Patricijové měli všechna práva, ale plebejové ne. Po odchodu plebejů z Říma jim patricijové povolili vlastní úředníky, kterým se říkalo tribuni lidu.
První psané zákony, které plebejové;tribuni prosadili, se nazývaly zákony dvanácti desek. O válkách rozhodoval senát, který měl 300 členů. Ve výjimečných situacích byl v Římě volen na půl roku diktátor. Právo zakázat jakékoliv rozhodnutí se nazývalo právo veta.
Plebejové měli převahu v lidovém shromáždění, kterému se říkalo plebiscit. V čele římské republiky stáli dva konsulové, kteří byli voleni na jeden rok.
Úředníci, kteří se starali o finance, se v Římě nazývali censoři;kvestoři. Mezi nobilitu patřil ten, kdo pracoval v úřadě nebo tam měl nějakého předka.

Reformy bratří Gracchů, populárové a optimáti

Na ostrově Sicílii povstali otroci, protože žili ve velmi bídných podmínkách. Další reformy po Tiberia Sepronia Graccha navrhl jeho bratr Gaius Sempronius Gracchus.
Z válek si Římané přivlekli mnoho otroků, kteří pracovali pouze za trochu jídla. První reformy týkající se půdy navrhl Tiberius Sempronius Gracchus a byl za to zabit.
Přívrženci lidu se nazývali populárové a v jejich čele stál vojevůdce Marius. Bohatí vlastníci půdy se nazývali optimáti a jejich vojevůdce se nazýval Sulla. První občanská válka v Itálii vypukla v 1. století př. Kr.
Po smrti vojevůdce Maria ovládl Řím Sulla, který se stal jeho diktátorem na dobu neurčitou. Gaius Sempronius Gracchus nechtěl padnout nepřátelům do ruky, a proto se nechal zabít jedním otrokem. Peníze, které vojáci dostávali za svou účast v armádě, se nazývaly žold.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama