Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 8. třída - Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti

1. března 2006 v 21:58 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické společnosti

Průmyslová revoluce probíhala ve Velké Británii v letech 1770 - 1830. George Stephenson vynalezl roku 1814 první lokomotivu. První paroloď sestrojil Američan Robert Fulton v roce 1807.
Průmyslová revoluce se po roce 1800 rozšířila do západní Evropy a po roce 1850 zasáhla výrazně i střední Evropu. Mezi sociální myslitele 19. století patřili P.J. Proudhon, K. Marx a B. Engels a Angličan R. Owen.
Hospodářský;ekonomický rozmach státu nazýváme průmyslová revoluce. Anglii se v letech 1770 - 1830 říkalo dílna světa. Do východní Evropy došla průmyslová revoluce až koncem 19. století.
Liberalismus je politický a hospodářský systém, který vyznává náboženskou toleranci, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, politickou svobodu a omezování role státu. Obyvatelstvo se velmi brzy začalo dělit na nejpočetnější dělníky, ostatní zaměstnance, kteří s úředníky tvořili střední vrstvu, a pak na nejméně početnou skupinu kapitalistů, kterou také nazýváme buržoazií.
Nejvíce usnadňoval lidem práci parní stroj, velký rozvoj nastal v textilním průmyslu, vznikl také nový průmyslový obor zaměřený na výrobu strojů, tedy strojírenství. První železnice světa byla otevřena roku 1825 a vedla mezi anglickými městy Stockton a Darlington. Díky dopravním prostředkům, které umožňovaly rozvoz zboží na velkou vzdálenost, vznikl světový trh.
Předpoklady přechodu k průmyslové společnosti
Přechod k průmyslové společnosti se uskutečnil na základě změn v zemědělství;hospodářství. Z trojpolního hospodářství se přecházelo na hospodářství střídavé. Převratným vynálezem byl parní stroj. Parní stroj zdokonalil James Watt.
Na počátku vzniku průmyslové společnosti byly v zemědělství zakládány velkostatky. Díky novým plodinám (brambory,jetel, řepa) bylo možné celoroční ustájení dobytka, a tím i hnojení polí. Nejvíce změn v mechanizaci výroby se dočkal textilní průmysl.
Začala výroba kvalitního železa a zvýšila se tak těžba uhlí;rudy;rud. Parní stroj a podmínky v zemědělství odstartovaly průmyslovou revoluci, tedy zavádění strojů do výroby.
Na počátku vzniku průmyslové společnosti bylo zdokonaleno nářadí a nástroje používané v zemědělství;hospodářství.
Průmyslová revoluce
George Stephenson sestrojil první parní lokomotivu. Mezi českými významnými vynálezci najdeme například konstruktéra parovozu Jaroslava Božka či vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla.
Stále významnější byla díky rozvoji parních strojů těžba uhlí. V 19. století vznikly nové směry: komunismus a socialismus, populární zejména mezi dělnictvem a mládeží.
Na počátku 19. století vznikaly první odborové organizace, které chránily práva dělníků proti zaměstnavatelům. Robert Fulton sestrojil první parník.
Změna hospodářská s sebou přinesla i velké změny sociální;společenské. Karel Marx a Bedřich Engels ve svých dílech prorokovali světovou proletářskou revoluci. Robert Owen, Charles Fourier a Saint - Simon patřili k tzv. utopickým socialistům.
Uvnitř jednotlivých států se vytvářel jednotný vnitřní trh, který byl podmínkou pro rozsáhlý volný mezinárodní obchod. Byla budována kvalitnější a hustší silniční a železniční síť.
Otec a syn Gerstnerové se podíleli na výstavbě koněspřežky;koňky. Za průmyslové revoluce se velkého rozmachu dočkalo strojírenské odvětví.
Červencová revoluce (ve Francii) a vznik Belgie
Červencová revoluce probíhala mezi 27. - 30. 7. 1830, Karel X. se vzdal trůnu a na jeho místo byl povolán Ludvík Filip. Konstituční monarchie krále Ludvíka Filipa byla ve Francii až do roku 1848. Koncem srpna 1830 vypuklo v Bruselu lidové povstání.
Karel X. nařídil rozpuštění parlamentu a změnu volebního řádu;systému, tím pobouřil dělníky, studenty a stoupence republiky. Za vlády Ludvíka Filipa měla veškerá politická práva pouze bohatá buržoazie;šlechta.
Zástupci socialistického učení byli hrabě Saint Simon a Louis Blanc. Území Belgie bylo od Vídeňského kongresu součástí Nizozemí. Roku 1831 vzniklo Belgické království. V roce 1830 se neúspěšně pokusil francouzský král Karel X. o státní převrat.
Vznikající socialistické učení zkoumalo vztah mezi prací a kapitálem, navrhovalo odstranění soukromého majetku a výrobních prostředků a jejich převedení do vlastnictví státu. Za belgického krále byl zvolen Leopold I. z německého rodu.
Neklid ve východní a jihovýchodní Evropě
Mezi významné ruské literární představitele první poloviny 19. století patřili A. S. Puškin a N. V. Gogol. V listopadu 1830 došlo ve Varšavě k povstání, které bylo však ruskými vojsky potlačeno. V Rusku vládl i nadále na počátku 19. století carský absolutismus.
Ruský car Alexandr I. zemřel roku 1825, v prosinci téhož roku se děkabristé v Petrohradě neúspěšně pokusili o státní převrat. Děkabristé byli petrohradští důstojníci, kteří nesouhlasili s carským absolutismem.
Na počátku 19. století ovládali Turci celý Balkánský poloostrov, kde docházelo k častým povstání Srbů a Řeků. V roce 1830 vzniklo Řecké království. Území Polska připadlo po Vídeňském kongresu Rusku. Baron G. G. Byron byl významný anglický spisovatel, který pomáhal Řekům v jejich boji proti osmanské nadvládě, díky němu našli Řekové vojenskou podporu u západní Evropy. Rusko bylo ochráncem pravoslavného řeckého a slovanského obyvatelstva na Balkánském poloostrově před Turky.
Síly revoluce
Po smrti cara Alexandra I. roku 1825 nastupuje na trůn Mikuláš I. a je nucen čelit povstání děkabristů. Povstání děkabristů požadovalo zrušení samoděržaví a vydání ústavy.
Hnutí na podporu Řeků nakonec zasáhlo i rakouského a ruského panovníka, a tak roku 1830 získávají Řekové nezávislost. Španělské kolonie v Latinské Americe po krvavých bojích v dvacátých letech 19. století dosáhly nezávislosti.
Návrat Bourbonů na francouzský trůn s sebou přinesl snahy o znovunastolení absolutistické monarchie. Vytvořené Belgické království se stává neutrálním státem. Povstání děkabristů bylo krutě potlačeno pro svou potenciální nebezpečnost. Řecké povstání začalo roku 1821 bojem proti osmanské;turecké nadvládě.
Do Řecka však proudily davy dobrovolníků, ochotných podpořit jejich boj za svobodu - mezi jinými lord George Gordon Byron, vrcholný umělecký představitel romantismu. Francouzský král Karel X. rozpustil sněmovnu, zavedl cenzuru a omezil volební právo a zapřičinil tím tzv. červencovou revoluci (1830), která jej sice sesadila z trůnu, ale monarchie byla podržena.
Novým králem se po Karlu X. stal Ludvík Filip Orleánský. S velkým ohlasem se setkala červencová revoluce v Belgii, tato země záhy vyhlásila samostatnost. Mocnosti Svaté Aliance jsou samy nuceny čelit vlastním povstáním - například polské povstání.
Habsburská monarchie a česká společnost v době metternichovského absolutismu, průmyslová revoluce
Od roku 1812 platil v Rakousku občanský zákoník, který zajišťoval poddaným rovnost u soudu. Po smrti Františka II. nastoupil na trůn v roce 1835 jeho syn Ferdinand I., ale místo něho fakticky vládl kancléř Metternich.
Napoleonské války přinesly do Evropy myšlenky o rovnoprávnější společnosti. Roku 1839 byla otevřena železnice z Vídně do Brna. První paroloď byla spuštěna v Praze - Karlíně v roce 1841 a nesla název Bohemia.
Železnice z Olomouce do Prahy byla otevřena v roce 1845. Po smrti císaře Leopolda II. nastoupil na trůn roku 1792 jeho syn František II.
Mezi prvními podnikateli v Čechách byli textilní továrník J. J. Leitenberger z Verneřic, J. Liebig z Liberce, bratři Porgesové z Prahy a bratři Kleinové z Moravy. Jedním ze sociálních důsledků průmyslové revoluce byl vznik průmyslových oblastí v okolí větších měst. Ve společnosti vznikly po průmyslové revoluci nové třídy dělníků a buržoazie;kapitalistů.
České národní obrození
Roku 1818 bylo českou šlechtou založeno Vlastenecké muzeum v Praze. Slovanskou historii;minulost zkoumali František Palacký a Pavel Josef Šafařík. Mezi nejvýznamnější spisovatele patří František Ladislav Čelakovský, Jan Kollár a Karel Hynek Mácha.
V literatuře se objevily Rukopisy zelenohorský a královédvorský, které měly poukázat na slavnou českou minulost;historii, ukázalo se však, že to jsou padělky. České národní obrození probíhalo v první;1. polovině 19. století.
Na počátku 30. let založili čeští obrozenci nakladatelství Matici českou. Vedoucí osoby Matice české byli F. Palacký a J. Jungmann. Jazykovědou se zabývali J. Jungmann a bratři Preslové. Ve 40. začal tvořit K. H. Borovský, který kritizoval politickou situaci. František Palacký se podílel na založení Časopisu vlasteneckého muzea, který také později řídil.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama