Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - dějepis - 7.třída - Mistr Jan Hus

8. března 2006 v 18:09 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis
Mistr Jan Hus
Je jednou z kontroverzních a z různých stran rozdílně hodnocených osobností našich dějin.
Působil v době vlády Václava IV., byla to velmi složitá doba. Král Václav IV. (1378-1419) byl synem Karla IV. - otce vlasti. I když se králi Václavovi dostalo nejlepšího vzdělání a rad jeho otce nepatřil mezi dobré panovníky. Byl velmi slabý panovník, do řad svých rádců jmenoval většinou lidi pochybných mravů a názorů. Po dobách rozkvětu za vlády Karla IV. nastal úpadek Českého království.
Ani situace v církvi nebyla nijak dobrá, církev v té době měla tři papeže. Biskupové a král se časem přikláněli k jednomu či druhému papeži, a tak vznikla krize autority nejen u biskupů ale i u kněží. To mělo především za následek pokles mravů u duchovenstva. Dalším nedobrým jevem byl přebytek kněží. Ne všichni kněží získali službu u některého z kostelů, a tak ze potulovali po městech mezi městskou chudinou.
V té době se začali objevovat lidoví kazatelé, jako například Tomáš Štítný ze Štítného, Matěj z Janova. Tito kazatelé byli velmi dobrými řečníky tepali zlořády nejen v církvi ale i u světských osob, velmi dobře dokázali oslovovat široké masy lidí. Nejvýznamnějším lidovým kazatelem té doby byl Jan Hus.
Jak žil Mistr Jan Hus ?
Narodil se v roce 1370 v Husinci. Pocházel z velmi chudé rodiny. Na svých studiích v Praze poznal úděl chudého studenta. Učil se houževnatě, vedl bezúhonný život a měl hluboký vztah ke kněžství, ke svatým a Panně Marii. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze a v roce 1402 začal kázat v Betlémské kapli. Kaple betlémská se stala střediskem nadšenců národně cítících, horující pro náboženskou a církevní opravu.
Jeho kariéra byla spjata s pražskou univerzitou, kde se na jeden rok stal jejím rektorem. Měl neustálé spory ohledně víry s arcibiskupem pražským a s papežem Janem XXIII. Začal vystupovat proti nauce o odpustcích. Na základě toho papež uvalil na Husa klatbu. Znamenalo to, že se ve městech, kde se Hus zdržoval se nesměly konat bohoslužby, proto Hus odešel z Prahy na český venkov.
Pobýval povětšinou na Kozím Hrádku a na hradě Krakovci. V roce 1414 byl pozván na kostnický koncil. Když dorazil do Kostnice byl i přes protest krále Zikmunda uvězněn.
Jakou víru Mistr Jan Hus hlásal?

Jan Hus kázal apoštolskou chudobu, odmítal církevní fiskalismus, beneficia, kupování úřadů a kupčení s odpustky. Učil také, že světské i církevní vrchnosti ztrácejí po spáchání těžkých hříchů právo vládnout. Husovo učení vzbudilo velký ohlas u Čechů, jejichž národní cítění povzbuzovalo. Protože vysoký klérus tvořili v Čechách z velké části Němci, dostávaly Husovy útoky proti zesvětštělé církvi národní zabarvení.
Husovi nejprve zakázali jakožto knězi kázat, pak byl uvržen do klatby a kvůli odpustkům se dostal do sporu i s králem Václavem IV., jenž ho až dosud chránil. Římskoněmecký král Zikmund mu nabídl s pozváním na koncil i ochranný glejt. Hus se v Kostnici objevil 3. listopadu 1414, první výslech se konal 28. listopadu. Přes Zikmundovy protesty byl zatčen a postaven před soud. Bylo mu předloženo 30 kacířských článků z jeho spisů a požadováno na něm, aby je odvolal. Hus však trval na pravověrnosti svého učení a odmítl odvolání, a tak byl 6. července 1415 odsouzen k smrti upálením. Ještě téhož dne byl rozsudek vykonán.
Byl zcela pravověrný v nauce o Bohu, o Kristu a jeho vtělení, o Panně Marii, o ospravedlnění člověka milostí Boží, o mši svaté.
V nauce o svátostech se lišil u svátosti eucharistie, konkrétně ohledně změny podstaty chleba a vína. O svátosti smíření hlásal, že kněz odpuštění hříchů pouze ohlašuje. Hlásal též, že i dobrý skutek u člověka ve stavu těžkého hříchu je vlastně zlý. Dále pokud kněz nežije ve stavu milosti posvěcující jsou jím udělené svátosti neplatné.
Kdo měl zájem na upálení mistra Jana Husa?
Církevní představitelé v Čechách. Nebylo jim po chuti, že kritizuje jejich zlořády, dále že tvrdí že nikdo neví jestli je v církvi nebo není a tím rozbíjí veškerou autoritu církevních představitelů
Česká šlechta - vadilo jí, že pobuřuje lid a mluví proti autoritám. Univerzitní mistři ze Sorbony (Paříž), z Oxfordu a Cambridge ( Anglie ) - bylo to způsobeno rivalitou mezi univerzitami, chtěli pražskou univerzitu zesměšnit a zostudit ( Hus tam působil svého času jako rektor, jak je uvedeno výše ).
Král Zikmund - jeho úloha ještě není historiky zcela zhodnocena. V české literatuře je nazýván "liška ryšavá". Ale tento panovník byl vzdělaný, schopný a energický člověk. Výrazně se zasloužil o konec trojpapežství. Ve sporu Jan Husa hrál na obě strany, na jedné straně si nechtěl rozházet Čechy, kde byl následníkem trůnu, a na druhé straně chtěl udělat s Husem pořádek a doufal, že Hus své učení odvolá. Nestalo se tak, a proto dal od něj ruce pryč.
Zahraniční církevní představitelé - viděli v Husovi velmi nebezpečného kacíře, který dokáže silně ovlivňovat masy lidí.
Jan Hus jako mýtus - vzor
Husova smrt pobouřila lidi v Čechách a stala se zárodkem Husitské revoluce. Hus se stal vzorem člověka které se nebojí říci pravdu a hájí pravdu až do smrti.

LITERATURA:

  1. J. Macek , Jan Hus
  2. F. Palacký, Z dějin národa českého
  3. Kolektiv autorů-Paseka, Dějiny zemí Koruny České
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama