Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 6. třída - Starověký Řím - Řím králů

7. května 2006 v 9:29 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Apeninský poloostrov, Řím králů

Město Řím;Roma bylo založeno roku 753 př. Kr. a od té doby také začíná římský letopočet.
Poslední etruský král se jmenoval Tarqinius Superbus a byl z Říma vyhnán.
Příslušníci kmene na Apeninském poloostrově, podle kterého se nazývá dnešní Itálie, si říkali Italikové. Území okolo Říma obýval kmen Latinů;Latini.
Od 8. stol. př. n. l. v části dnešní Itálie sídlili Etruskové, kmen, který vytvořil vyspělou civilizaci a nikdo neví, odkud přišel.
Dvojčata Romulus a Remus se podle legendy hádali, po kom se město bude jmenovat, vyhrál Romulus. Ženy se do Říma dostali tak, že Římané unesli do města dívky, kterým se říká Sabinky.
Od Etrusků se Římané naučili postavit oblouk, což je důležitý architektonický prvek.
Prvním římským králem byl Romulus. Druhým významným římským králem byl Numa Pompilius, který zavedl reformy v oblasti správy i náboženství, nápomocna mu k tomu byla nymfa Egirie.
Římský král Servius Tulius zreformoval římskou správu, nahradil dosavadní shromáždění shromážděními podle centrurií a tribuí.
Na ostrově Sicílie žil kmen Sikulů. Od 6. století v Římě panovali etruští králové, kteří nechali postavit most přes řeku Tiberu.
Podle tradice od roku 510 př. n. l. přestal být Řím královstvím a stal se republikou.

Společnost (doba královská)

V 8. - 5. století př.n.l. v Římě žili Etruskové, Řekové a příslušníci několika italických kmenů. Vládnoucí vrstvou Říma byli Etruskové v čele s králem;panovníkem.
Římské svobodné obyvatelstvo se dělilo na urozené patricije a neurozené plebeje;plebejce.
V 6. století př.n.l. král Servius Tullius z etruské dynastie Tarquiniovců;Tarquiniovci rozdělil římské občany do 5 majetkových tříd. Vláda etruských králů v Římě skončila vyhnáním Tarquinia Superba.
Etruského krále volil a potvrzoval lidový sněm. Římští občané byli rozděleni podle místa, kde bydleli, do územních jednotek.
Po Serviu Tulliovi nastoupil na trůn jeho švagr Tarquinius Superbus. Roku 510 př.n.l. byl Tarquinius Superbus sesazen z trůnu a vyhnán z města - tím začalo období římské republiky.

Řím republikou

Patricijové měli všechna práva, ale plebejové ne. Po odchodu plebejů z Říma jim patricijové povolili vlastní úředníky, kterým se říkalo tribuni lidu.
První psané zákony, které plebejové;tribuni prosadili, se nazývaly zákony dvanácti desek. O válkách rozhodoval senát, který měl 300 členů.
Ve výjimečných situacích byl v Římě volen na půl roku diktátor. Právo zakázat jakékoliv rozhodnutí se nazývalo právo veta. Plebejové měli převahu v lidovém shromáždění, kterému se říkalo plebiscit.
V čele římské republiky stáli dva konsulové, kteří byli voleni na jeden rok. Úředníci, kteří se starali o finance, se v Římě nazývali censoři;kvestoři.
Mezi nobilitu patřil ten, kdo pracoval v úřadě nebo tam měl nějakého předka.

Státní zřízení (raná Římská republika)

V Římě po vyhnání etruských králů vznikl roku 510 před Kristem nový politický systém zvaný republika. Slovo republika znamená doslovně veřejná záležitost a pochází z latinského výrazu res - věc a publica - veřejná.
V čele Římské republiky stáli 2 na 1 rok volení konzulové. Římští konzulové se ze svého jednání museli zodpovídat římskému senátu. Římský senát se skládal z 300 starších mužů a zasahoval do všech odvětví státní správy.
Tribun lidu mohl být přítomen zasedání senátu a měl právo veta (zakazuji). Právo veta znamená, že tribun lidu mohl přerušit zasedání senátu, pokud se mu zdálo, že poškozuje zájmy plebejů.
Roku 449 př.n.l. byly sepsány zákony 12 desek - římské zákony, které platily pro všechny občany Říma bez rozdílu.
Od 3. století př.n.l. získali římští plebejové přístup do všech úřadů a kněžských hodností a i právo usnášet se na lidových shromážděních o zákonech.
Roku 387 př.n.l. se střetli Římané s Galy u etruského města Vejí, Římané byli poraženi.
Většina italského území se dostala pod nadvládu Říma do konce 4. století př.n.l.
Celá Itálie byla sjednocena pod nadvládou Říma před polovinou 3. století př.n.l.
Roku 494 př.n.l. odešli plebejové z Říma na blízký pahorek a vynutili si vznik lidového shromáždění a zavedení úřadu tribun lidu na ochranu svých zájmů.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama