Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Zpráva o naplňování projektu

19. ledna 2007 v 8:12 |  Školní projekt - Třebívlicko očima náctiletých
Zpráva o naplňování projektu
Děti učí děti - Třebívlicko očima -náctiletých -realizovaného ZŠ Třebívlice
Výše jmenovaný projekt byl schválen k realizaci od 15.5.2006 a do data 31.12.2006 došlo k naplnění jeho první fáze s následujícími výsledky:
1. V rovině technické byla provedena úprava jedné původní kmenové učebny na učebnu vhodnou pro výuku ICT.
Učebna se nachází vedle původní učebny informatiky s první LAN čítající 7 počítačů. Nová učebna má 12 žákovských a jeden učitelský počítač. Obě učebny jsou spojeny širokými dveřmi, které po otevření dávají možnost učit v obou místnostech najednou a poskytují v současnosti dostatečný počet počítačů, aby při výuce mohl každý žák pracovat samostatně, a nikoli jako dříve, kdy se u 1 PC tísnili 2-3-žáci.
Nové počítače nesou označení Compaq EVO 2,0GHz a jsou vybaveny SW MS Windows XP PRO OEM a Office 2003. Dále na ně byly nahrány výukové SW, které již škola vlastnila. Jde zejména o výuková CD firmy Terasoft.
Před samotnou instalací nové LAN byla třída vymalována, vybavena vhodným nábytkem a do oken byly namontovány žaluzie.
Poté byla vystavěna síť elektrorozvodů a samotná síť počítačů.
Dále bylo v říjnu 2006 firmou AutoCont CZ dokončeno plné propojení původní a nové LAN a jejich připojení na internet.
Učebna je již plně využívána k práci nad žákovskými projekty, výuce informatiky i ostatních předmětů. Žáci druhého stupně byli seznámeni s obsluhou instalovaných SW a většině z nich nečiní jejich obsluha obtíže. Žákům prvého stupně je třeba při výuce např. jazyků či matematiky s obsluhou počítače individuálně pomáhat.
Technické výstupy pro období 15.5.-31.12.2006 byly splněny bezezbytku.
2. Naplnění výstupů v rovině tvůrčí je plánováno na rok 2007.
Zatím od září 2006 seznamovali učitelé žáky se záměry projektu a zadávali jim zpracování dílčích témat. Žáci si v současné době vyhledávají a třídí informace k požadované tematice a konzultují s vyučujícími získané informace a jiné materiály.
Taktéž jsme uskutečnili pro zájemce z řad žáků exkurzi do lomu českého granátu, který se těží poblíž Třebívlic. Z exkurze byla pořízena i fotodokumentace, která bude součástí připravovaného CD.
Jako důležité se nám též jevilo připravit pro žáky základní databázi informačních zdrojů o Třebívlicku. Pokud najdou žáci další zdroje informací, budou je do této databáze doplňovat.
3. Finanční prostředky byly vyčerpány v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2006. Žádná finanční částka vrácena nebude. Doklady o čerpání financí jsou uloženy u ekonomky školy a budou na požádání předloženy kontrolním orgánům či ověřovateli přenositelnosti projektu.
Za řešitelský tým
Mgr.Aranka Klupáková, řed.školy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama